ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑρχικήSitemap
Τ.Π.Ε.Δ.Ε.
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση
Πώς γίνεται η εγγραφή στο ταμείο
Εισφορές Ασφαλισμένων
Έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Χορήγηση Εφάπαξ - Προϋποθέσεις
Υποδείγματα - Download
Έκτακτη Χορηγία
Διαδοχική Ασφάλιση

1. Για την αποφυγή της γνωστής ταλαιπωρίας του Μαρτίου, παρακαλούμε  να φροντίζετε πολύ νωρίτερα την ανανέωση της Ασφαλιστικής σας Ενημερότητας

2. Η Έδρα και τα Γραφεία του Ταμείου βρίσκονται στην Αθήνα και στο Μέγαρο του Ταμείου στην οδό Π.Π.Γερμανού 3-5, Τ.Κ.10561. Η Υπηρεσία θα δέχεται το κοινό  08:00 - 13:30.

 

3. Προαιρετική η ασφάλιση για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους για σύνταξη, εφόσον υπάγονται σε άλλο φορέα Πρόνοιας.

 


Χρήστης: [Είσοδος]

Προϋποθέσεις χορήγησης Ασφαλιστικής Ενημερότητας για συμμετοχή στις Δημοπρασίες

Για να πάρει ο ασφαλισμένος πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (πιστοποιητικό μη οφειλής), πρέπει να έχει εξοφλήσει όλες τις ασφαλιστικές του εισφορές μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως βεβαιώσεως μη οφειλής.
Για τη χορήγηση βεβαιώσεως αυτής μαζί με την αίτηση υποβάλλεται αντίγραφο
ΜΕΕΠ και ΜΕΚ.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το αντίστοιχο αρχείο (pdf file)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το αντίστοιχο αρχείο (pdf file)

Απόφ. αρ.Α. 48271 της 26-8/9-9-1960 Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

 

Τρόπος πληρωμής εισφορών

1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι ατομικές εισφορές των ασφαλισμένων καταβάλλονται στα υποκαταστήματα της Ε.Τ.Ε στο λογαριασμό 545365/88 και της Τράπεζας Πειραιώς στο λογαριασμό 6901-128780-164 σε όλη τη χώρα.
Για την καταβολή των εισφορών αυτών είναι απαραίτητο όπως συμπληρώνεται σχετικό έντυπο (σημείωμα κατάθεσης υπέρ ΤΠΕΔΕ), το οποίο έχει διανεμηθεί και συνεχώς διανέμεται σε όλες τις εργοληπτικές οργανώσεις και διατίθεται και από το Ταμείο.

Υπόδειγμα Καταθέσεως
επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το αντίστοιχο αρχείο (pdf file)

  Οι ατομικές εισφορές ΔΕΝ επιβαρύνονται με τέλος χαρτοσήμου

   
Σημείωση:
Για όσους εργολήπτες μετέχουν στη βασική στελέχωση  εργοληπτικών επιχειρήσεων, η ασφαλιστική εισφορά καταβάλλεται επ’ ονόματι  του ασφαλισμένου στελέχους ανεξάρτητα από την πληρωμή της από την εταιρεία ή από το βασικό στέλεχος.

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12 ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΤΟΥΣ.

1) Ο Αριθμός Μητρώου για την πληρωμή στην Τράπεζα είναι το ΜΕΚ.

2) Παρακαλείσθε να πληρώνετε το ακριβές ποσό του Σημειώματος Κατάθεσης.

2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 1%

Η κράτηση 1% όπως ανωτέρω, καταβάλλεται στην Ε.Τ.Ε και Τράπεζα Πειραιώς και τις Δημόσιες Οικονομικές Εφορίες.
Η παραπάνω κράτηση επιβαρύνεται με τέλος χαρ/μου 2,4%. Η καταβολή στις Τράπεζες γίνεται με τη συμπλήρωση του  σχετικού εντύπου.

Υπόδειγμα Καταθέσεως
επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το αντίστοιχο αρχείο (pdf file)

Εισφορές ασφαλισμένων

A. Ετήσιες εισφορές των ασφαλισμένων έως 31/12/1992  οι οποίες σήμερα ανέρχονται:

1. Για τους κατόχους  ΜΕΕΠ Α1-Α2 κατηγορίας 162,81€.
2. Για τους κατόχους  ΜΕΕΠ 1ης-2ης κατηγορίας 200,74€.


B. Οι μηνιαίες εισφορές των ασφαλισμένων από 1/1/1993 ανέρχονται:

   Για όλους ανεξαρτήτως τάξης πτυχίου σε 27,73 ευρώ το μήνα, που αντιστοιχούν στην 1η κατηγορία. (Όσοι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια πραγματικής ασφάλισης (ΜΕΕΠ) την 1/7/2011, υπάγονται στην 2η ασφαλιστική κατηγορία με εισφορές 34,11€ το μήνα. Όσοι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια πραγματικής ασφάλισης (ΜΕΕΠ) στη 2η ασφαλιστική κατηγορία, υπάγονται στην 3η ασφαλιστική κατηγορία με εισφορές 40,43€ το μήνα).

Οι εισφορές καταβάλλονται μέσα στο χρόνο, τον οποίο αφορούν.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής οι καθυστερούμενες εισφορές  ανέρχονται στις ισχύουσες εισφορές του έτους της καταβολής, επιβαρυνόμενες επιπλέον με πρόσθετα τέλη.


Απόφ.Φ.30212/24482/1146/25-10-05 Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Αρ.Φ.80000/14291/681/01.06.05 έγγραφο Υπουργ. Εργασίας και Κοιν. Ασφ/σεων Π.Δ 159/1993
Παρ.1 άρθρο 21 Ν.1276/82
Παρ.3 άρθρο 19 Ν.2150/93
Παρ.5 άρθρο 21 Ν.2676/99

  1% Κράτηση επί παντός λογ/σμού πληρωμής Εργολήπτη Δημοσίων Έργων


Καμία Πιστοποίηση πληρωμής εκτέλεσης έργου δεν εγκρίνεται ούτε θεωρείται από τις δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές αρχές και από Ν.Π.Δ.Δ αν δεν κατατεθεί απόδειξη πληρωμής από τον δικαιούχο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ποσοστού 1% από κάθε, χωρίς καμία εξαίρεση, λογαριασμό πληρωμής εργολήπτη δημοσίων έργων (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή και από λογαριασμό προσώπου που δεν έχει την ιδιότητα του εργολήπτη δημοσίων έργων.
Παρ.2 άρθρο 4 Ν.Δ 75/46
  Άρθρο 12 του Ν. 1384/83

      Τ.Π.Ε.Δ.Ε. © 2006
Designed & Developed by  GLOBO Technologies S.A.
0,890625 seconds