ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑρχικήSitemap
Τ.Π.Ε.Δ.Ε.
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση
Πώς γίνεται η εγγραφή στο ταμείο
Εισφορές Ασφαλισμένων
Έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Χορήγηση Εφάπαξ - Προϋποθέσεις
Υποδείγματα - Download
Έκτακτη Χορηγία
Διαδοχική Ασφάλιση

1. Για την αποφυγή της γνωστής ταλαιπωρίας του Μαρτίου, παρακαλούμε  να φροντίζετε πολύ νωρίτερα την ανανέωση της Ασφαλιστικής σας Ενημερότητας

2. Η Έδρα και τα Γραφεία του Ταμείου βρίσκονται στην Αθήνα και στο Μέγαρο του Ταμείου στην οδό Π.Π.Γερμανού 3-5, Τ.Κ.10561. Η Υπηρεσία θα δέχεται το κοινό  08:00 - 13:30.

 

3. Προαιρετική η ασφάλιση για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους για σύνταξη, εφόσον υπάγονται σε άλλο φορέα Πρόνοιας.

 


Χρήστης: [Είσοδος]

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την ΑΔΣ ΕΤΑΑ 360/30-7-2015, από 01/09/2015 και εξής και κάθε Πέμπτη, δεν θα πραγματοποιείται υποδοχή κοινού στον ΤΟΜΕΑ, όπως ορίζεται με την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/24249 (ΦΕΚ Β 1086 10.04.2012) Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 4/10019/22-04-2014 (ΦΕΚ Β 1013/23-04-2014).

 

 

Έδρα και Γραφεία Ταμείου

Η Έδρα και τα Γραφεία του Τομέα βρίσκονται στην Αθήνα στην οδό Π.Π.Γερμανού 3-5, Τ.Κ.10561.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1) Για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας έτους 2016, πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι («παλαιοί» και «νέοι»)να συνυποβάλλουν με την αίτησή τους πιστοποιητικό ΕΔΕ.Η αίτηση να υποβληθεί από τέλος του 2015 και όχι κατά τη λήξη του τριμήνου ισχύος της βεβαίωσης (31/3/16).

2)  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2016

3) Με την με αριθμό 859/Συνεδρ.410/8.2.16 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών  & ΕΔΕ εγκρίθηκαν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2016.

 1) Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/92 

Για τους έχοντες τάξη ΜΕΕΠ Α1-Α2 και ΜΕΚ Α-Β  ποσό 162,81 € και

Για τους έχοντες τάξη ΜΕΕΠ 1η- 2η   και ΜΕΚ- Γ-Δ ποσό 200,74 €.

 2) Ασφαλισμένοι μετά την 1/1/93

1η ασφαλιστική κατηγορία :     27,73 € μηνιαία εισφορά και 332,76 € ετήσια εισφορά, 

2η ασφαλιστική κατηγορία :     34,11 € μηνιαία εισφορά και 409,32 € ετήσια εισφορά,

3η ασφαλιστική κατηγορία :    40,43 € μηνιαία εισφορά και 485,16 € ετήσια εισφορά.

        Με την ως άνω απόφαση, η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών  & ΕΔΕ αποφάσισε οι εισφορές του ΤΠΕΔΕ έτους 2016 να καταβάλονται εμπροθέσμως έως 28/02/2017 (έως το 1ο δίμηνο του επόμενου έτους της λήξης των εισφορών), η δε ασφαλιστική ενημερότητα θα έχει ισχύ ως 31/12/2017.

         Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και ΕΔΕ αποφάσισε να εισπραχθεί χωρίς προσαυξήσεις έως 31-12-2016 :

α) Η διαφορά ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 των Νέων Ασφαλισμένων που αιτήθηκαν την επαναφορά τους σε κατώτερη Ασφαλιστική κατηγορία, και

β) η πρόσθετη εισφορά έτους 2015 ποσού 33,28 € όσων Παλαιών Ασφαλισμένων δεν την κατέβαλαν.

(άρθρο 21, παρ 3 του Ν.4337/17-10-2015 όπως τροποποίησε το άρθρο 39 του Ν.4331/02-07-2015).

 
 
 
Πώς γίνεται η εγγραφή στο Ταμείο
 
 
 
 

 Όταν η εργοληπτική επιχείρηση ασκείται ατομικά, για να γραφεί ο Ε.Δ.Ε στα μητρώα ασφαλισμένων του Ταμείου πρέπει να προσκομίσει στο Ταμείο:

 Όταν η εργοληπτική επιχείρηση ασκείται ατομικά, για να γραφεί ο Ε.Δ.Ε στα μητρώα ασφαλισμένων του Ταμείου πρέπει να προσκομίσει στο Ταμείο:

  α. Πιστοποιητικό – Βεβαίωση από το Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε ότι είναι γραμμένος στα ΜΕΕΠ.
  β. Αίτηση για εγγραφή

 Όσοι Ε.Δ.Ε μετέχουν στη βασική στελέχωση Εταιρειών πρέπει να προσκομίσουν:

  α. Το εργοληπτικό Πτυχίο ΜΕΕΠ της Εταιρείας
  β. Αίτηση για εγγραφή
  γ. Αντίγραφο ΜΕΚ

  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1) Ποιά είναι τα ποσά Εφάπαξ Χορηγίας;

2) Πως & Που μπορώ να εξοφλήσω τις εισφορές του ΤΠΕΔΕ;

 
Ποιοι δικαιούνται Εφάπαξ Χορηγία
 
 
 

Εφάπαξ χορηγία δικαιούνται:
 

 Εκείνοι που συμπληρώνουν ασφάλιση (30) τριάντα χρόνια ανεξαρτήτως ηλικίας.
 Εκείνοι που συμπληρώνουν το 58ο έτος της ηλικίας και έχουν (20) είκοσι χρόνια ασφάλιση.
 Εκείνοι που παίρνουν οριστική σύνταξη από τον κλάδο κυρίας ασφάλισης, ανεξαρτήτως από τον χρόνο που ασφαλίστηκαν στο Ταμείο, κ' εφόσον ισχύει το εργοληπτικό τους πτυχίο κατά την ημερομηνία πάυσης.
 Εκείνοι που με οποιαδήποτε τρόπο καθίστανται ανίκανοι να ασκήσουν το επάγγελμα ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης.
 Εκείνοι που έπαθαν ατύχημα κατά τον χρόνο της εργασία τους.
Στην περίπτωση τέτοιου ατυχήματος τόσο ο παθών, όσο και τα μέλη της οικογένειάς του, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούνται χορηγία η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 10/35 της πλήρους χορηγίας.
 Τα μέλη Ορφανικών Οικογενειών τα οποία είναι και δικαιούχα της συντάξεως από τον Κύριο φορέα Ασφάλισης.

      Τ.Π.Ε.Δ.Ε. © 2006
Designed & Developed by  GLOBO Technologies S.A.
0,5625 seconds